مشاوره تامین اجتماعی

مشاوره تامین اجتماعی وانجام کلیه خدمات مربوط به گروه مشاوران تامین اجتماعی کاردون به شرح ذیل انجام می گردد

 • انجام کلیه خدمات مشاوره ای
 • اخذ مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی در رابطه با قراردادها
 • اخذ مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی در رابطه با ماده 37 قانون تامین اجتماعی
 • ارائه خدمات مشاوره در خصوص حسابرسی بیمه ای حسابرسی بیمه ای و انجام پیش حسابرسی
 • ارائه خدمات مشاوره در خصوص محاسبات و اعلام بدهي ها و اوراق مطالباتي كه توسط شعب سازمان تأمين اجتماعي صادر شده است
 • تنظیم لوایح جهت شرکت در هیات بدوی و تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی
 • جمع آوری سوابق بیمه تامین اجتماعی
 •   مشاوره و پیگیری امور مربوط به بیمه بیکاری
 •  مشاوره و پیگیری امور مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی
 •  مشاوره و پیگیری امور مربوط به مشاغل سخت و زیان آور
 •  مشاوره و پیگیری امور مربوط به از کار افتادگی و فوت

 

 

 

 

 

 

گروه مشاوران تامین اجتماعی و کار و خدمات مالی وحقوقی کاردون برآن شد با بکار گیری مشاورانتوانمند و متعهد در زمینه خدمات مالی ،تامین اجتماعی و حقوقی خود ، ضمن حرمت  گذاری به قوانینمقرارت و همچنین کارکنان محترم آن سازمان ها با هدف یاری رساندن ،به عزیزانی که با اندیشه ایخلاق ودستانی توانا در رشد اقتصادی این مرز وبوم موثر می باشند ، همگام شویم.

مشاوران بیمه تامین اجتماعی