ماده 38قانون تامین اجتماعی

ماده 38 قانون تامین اجتماعی :مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار می شود کار فرما  باید  در قراردادى که  منعقد مى کند  مقاطعه کار را متقاعد  نماید  که کارکنان  خود  و  همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمه نماید  و  کل حق بیمه را  به  ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد .پرداخت پنج  درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه  مفاصا حساب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانى که صورت مزد و حق  بیمه کارکنان خود در موعد مقرر به سازمان تسلیم و  پرداخت مى کنند ،

ماده 38قانون تامین اجتماعی

ماده 38 قانون تامین اجتماعی

معادل حق بیمه پرداختی بنا به در خواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هرگاه کارفرما  آخرین قسط مقاطعه  کار  را  بدون  مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازدمسؤول پرداخت حق بیمه مقرر وخسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی راکه از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید . کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاى دولتى و همچنین شهردارى ها و اتاق اصناف و موسسات و غیردولتى و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقرارت این ماده می باشند.

آیین نامه اجرایی قانون الحاقیه ماده 38 قانون تامین اجتماعی

ماده 38قانون تامین اجتماعی

تبصره 

کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون تامین اجتماعی مکلفند : مطالبات سازمان تامین اجتماعبی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه تعلیق و با فسخ قرار داد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در  اجرای قرار داد و ارائه مفا صا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنجج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند .

میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آرائ هیات تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکاران جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجنماعی اعلام خواهد شد .

نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجنماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .                     safi_info@yahoo.com