مشاوره تامین اجتماعی حقوقی و خدمات مالی

مشاوره تامین اجتماعی حقوقی و خدمات مالی

مشاوره تامین اجتماعی حقوقی و خدمات مالی

رقابت در فضای کسب و کار ، بر ذهن بسیاری از مدیران سیطره دارد .

امروزه  نیاز به مدیران لایق بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و یکی از مهمترین شاخص های کارآمدی مدیران استفاده به جا از مشاوران

متعهد ،مسئول با توانایی کافی به جهت  آزاد نمودن ذهن خوداز مسائل جانبی پیرامون فعالیت اصلی خود می باشد.

جامعه تولیدی و صنعتی ، موسسات و واحدهای اقتصادی کشور درمواجهه با قوانین تامین اجتماعی

مشاوره تامین اجتماعی حقوقی و خدمات مالی

مشاوره تامین اجتماعی حقوقی و خدمات مالی

،کار، دارایی وحقوقی واجرای آنها ،با چالش های متعددی دست به گریبان می باشند.

و گاها در زمان رویارویی با آن از ادامه فعالیت صرف نظر می کنند که این در نهایت موجب کاهش

رشد اقتصادی و بالا بردن نرخ بیکاری می شود.

یکی از علت های  بوجود آمدن این مشکلات  برای کارفرمایان و کارآفرینان  محترم عدم  آگاهی  از

تکالیف قانونی خود و سازمان مربوطه می باشد.

البته این نکته را هم نمی توان نادیده گرفت  که اشراف بر کلیه قوانین برای هر فردی تقریبا غیر

ممکن می باشد و کارفرمایان متفکر و خلاق جهت پیشبرد اهداف و سود آوری بیشتر از مهارت

مشاوران بهره می برند.

امروزه کارفرمایان نیاز به داشتن اطلاعات کافی درخصوص قوانین مالی ،تامین اجتماعی و حقوقی

شفاف وقابل اتکاء جهت پیشبرد اهداف خود دارند.

لذا گروه مشاوران تامین اجتماعی و کار و خدمات مالی وحقوقی کاردون برآن شد با بکار گیری مشاوران

توانمند و متعهد در زمینه خدمات مالی ،تامین اجتماعی و حقوقی خود ، ضمن حرمت  گذاری به قوانین

مقرارت و همچنین کارکنان محترم آن سازمان ها با هدف یاری رساندن ،به عزیزانی که با اندیشه ای

خلاق ودستانی توانا در رشد اقتصادی این مرز وبوم موثر می باشند ، همگام شویم.

مشاوران بیمه تامین اجتماعی