سلام برای دانستن هر گونه سوال

درباره بیمه ما را دنبال کنید.

about-us

موفقیت کسب شده در صافی بیمه

4

مشاوره در تامین اجتماعی

150

پروژه تمام شده

20

سال سابقه مشاوره بیمه

500

مشتری راضی

احتراما به شرح ذیل در خصوص سوابق کاری خود استحضار می رساند:
زهرا صافی – فوق لیسانس حسابداری
امیر محمد جواهری- وکیل پایه یک دادگستری
معصومه صافی-کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
Safi_info @yahoo.comپست الکترونیک
تلفن تماس: 0919167941

نام شرکت /سازمان سمت مدت همکاری علت قطع همکاری
سازمان تامین اجتماعی کارشناس ارشد 68-89 بازنشستگی
موسسه عصر اندیشه مدرس 88-93 تعطیلی موسسه
شرکت رایورز مشاور بیمه از 89 ادامه دارد
شرکت سپهر ارتباط مشاور بیمه از 89 ادامه دارد
شرکت پویا زرکان آق دره حسابرس 92 اتمام حسابرسی
شرکت زرکان حسابرس 92 اتمام حسابرسی
نصیر مدرس از94 بازنشستگی
شرکت سرمایه گذاری امین حسابرس از 94 ادامه دارد
شرکت سی بی جی مشاور بیمه از 94 شرکت سی بی جی
شرکت پیام همشهری مشاور بیمه 90-94 اتمام قرارداد
شرکت سرمایه گذاری امین )وابسته به بنادر وکشتیرانی( مشاور بیمه از سال 94 ادامه دارد
ارتباط صنعت مشاور بیمه از سال 95 ادامه دارد
مدیریت صنعت نکو)دانش بنیان( مشاور بیمه از سال 95 ادامه دارد
مدیریت صنعت نکو)دانش بنیان(( مشاور بیمه از سال 95 ادامه دارد
دارو سازان ماد مشاور بیمه از سال 95 ادامه دارد
دارو سازی خوارزمی مشاور بیمه از سال 95 ادامه دارد
دارو سازی خوارزمی مشاور بیمه از سال 96 اتمام قرارداد
دارو سازی التیام مشاور بیمه از سال 96 اتمام قرارداد
آسان پرداخت)آپ( مشاور بیمه از سال 96 ادامه دارد
مهندسین مشاور ستیران مشاور بیمه از سال 96 ادامه دارد
شرکت پایالیو مشاور بیمه از سال 96 ادامه دارد
شرکت لاله گسترنیایش مشاور بیمه از سال 97 ادامه دارد
شرکت پیشرو صنعت مشاور بیمه از سال 97 ادامه دارد
شرکت کامسا مشاور بیمه از سال 97 ادامه دارد
شرکت پیشرو صنعت مشاور بیمه از سال 98 ادامه دارد
صنایع فولاد خوزستان مشاور بیمه از سال 98 ادامه دارد
شرکت هواپیمایی ماهان مشاور بیمه از سال 99 ادامه دارد
دایا سرور مشاور بیمه از سال 99 ادامه دارد
آلفا پردازش خاور میانه مشاور بیمه از سال 99 ادامه دارد
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین مدرس قوانین و مقررات تامین اجتماعی از سال 1400 ادامه دارد

و همکاری مقطعی با شرکت ها در خصوص مشاوره در زمینه های پیمان ها ،حسابرسی و کلیه مسائل در ارتباط با بیمه های اجتماعی