دانلود بخشنامه 14/8 درآمد (pdf)

بخشنامه 14/8 جدید درآمد:

موضوع بخشنامه: نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

در اجرای بند”و”بخشنامه 14 جدید در آمد مبنی بر نحوه  محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده فی مابین دانشگاه­ها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، پارک­های علم و فن­آوری، مراکز رشد و شرکت­های مستقر در آنها که دارای مجوز از وزارتین علوم، تحقیقات و فن­آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند به عنوان کارفرما و اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان مجری منعقد می گردد، باید به نکات زیر توجه نمود:

1- مصادیق امور
پژوهشی و تحقیقاتی:

1-1-طرح­های کلان ملی

1-2- طرح­های پژوهشی بنیادی

1-3- طرح­های پژوهشی در حوزه­های ارزشی و معرفتی

1-4- طرح­های ارتقا و توسعه ظرقیت­های دانشگاه­ها

1-5- طرح­های تحقیقاتی کاربردی

1-6- طرح­های تحقیقاتی سرمایه­گذاری

1-7- تهیه و تدوین و چاپ کتاب برای نوبت اول

1-8- همایش برای ارائه نتیجه تحقیقات

1-9- طرح­های خرید دانش

1-10- طرح­های باز مهندسی

1-11- طرح­های حمایت از مسابقات علمی

1-12- طرح­های پژوهشی مشترک با مراکز دانشگاهی کشورهای
دوست

1-13- فعالیت­های 
پژوهشی در جهت افزایش دانش فنی در ایجاد کالاها و بهبود کیفبت آنها

 1-14-
فعالیت­های با هدف استفاده از دانش برای پیشبرد مقاصد علمی

1-15- فعالیت­های طراحی مفهومی

1-16- ساخت نمونه آزمایشگاهی

1-17- دوره آموزش فنی و حرفه­ای

1-18- طرح­های مطالعات اقتصادی و آماری

1-19- طرح­های مطالعات بنیادی

1-20- طرح­های مطالعات موضوعی و منطقه­ای

1-21- طرح­های تهیه و تنظیم استانداردها

1-22- قراردادهای تهیه نرم افزار و امکان سنجی

2-مراکز پژوهشی و
تحقیقاتی طرف قرارداد(پیمانکار):

الف- کلیه دانشگاه­ها و پزژوهشگا­ه­ها

ب- شرکت­های دانش بنیان

ج- مراکز پژوهشی حوزه­های علمیه

د- محققان و فن­آوران بخش خصوصی

ه- مراکز علمی مورد تایید معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری

3- نحوه تشخیص
قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی:

مرجع تشخیص پژوهشی و تحقیقاتی بودن قراردادها
منحصرا به عهده و تایید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت

، درمان و آموزش پزشکی می­باشد.

4-نحوه محاسبه حق
بیمه قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی:

الف- در مواردی که پیمانکار، دانشگاه­ها یا مراکز
علمی دولتی و یا موسسات وابسته به آنها و یا موارد مندرج در بند” 2″

و وابسته به وزارتخانه­ها و کارکنان آنها
مشمول صندوق حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی و
فاقد شخصیت حقوقی

مستقل باشند،سازمان تامین اجتماعی مکلف به صدور
مفاصاحساب بدون مطالبه وجهی بابت حق بیمه می­باشد.

ب- در مواردی که پیمانکار، دانشگاه­ها یا مراکز
علمی دولتی و یا موسسات وابسته به آنها و یا موارد مندرج در بند” 2″

دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و مجری دارای
دفاتر قانونی بوده و آن را در اختیار سازمان تامین اجتماعی جهت

انجام بازرسی قراردهد ،به شرط نداشتن بدهی قطعی
ودادن تعهد پرداخت بابت بدهی پرآوردی وهمچنین ارسال به موقع

لیست و حق بیمه پرسنل صدور مفاصاحساب بلامانع
خواهد بود.

ج- در مواردی که پیمانکار، فاقد دفاتر قانونی بوده
ویا از ارائه آن خودداری نماید، حق بیمه قرارداد به ماخذ 7 درصد به

انضام بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه خواهد شد.

د- در مواردی کهموضوع پیمان توسط شخص
حقیقی (یک یا چند نفر که اسامی تمام آنها در متن قرارداد به عنوان

پیمانکار درج شده باشد) و به تنهایی انجام شده
باشد، قرارداد مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی نمی­باشد.

مشاوران بیمه کاردون