بخشنامه 14/6 جدید درآمد

دانلود بخشنامه 14/6 جدید درآمد

بخشنامه14/6جدید در آمد

بخشنامه14/6جدید در آمد-ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیر عمرانی معادن

-در خصوص قراردادهای باطله برداری، استخراج و تولید مواد معدنی در معادن آهن، مس،سرب و روی با توجه به بکارگیری ماشین آلات سنگین از قبیل شاول،دامپتراکت دستگاههای حفاری و هزینه تهیه و نگهذاری آنها و همچنین مصالح مصرفی مانند دینامیت و آنفو ،به شرط استفاده از ماشین آلات و تجعیزات فوق حق بیمه قرارداد به ماخذ 4/5 درصد نسبت به ناخالص کل کارکرد با اعمال ضریب 16/67در صد به انضمام بیمه بیکاری محاسبه می گردد.
همچنین در خصوص رعایت تذکر 4 بند ب از بخش اول بخشنامه 14 جدید درآمد (ضریب پیشنهادی پیمانکار بالاتر از فهارس پایه مصوب “پلوس “)نیازی به اخذ مجوز از شورای عالی فنی نمی باشد.

-قرارداهای غیرعمرانی که ناخالص کل کارکرد بیش ازده میلیارد ریال باشد پس از تکمیل پرونده(پیمانکاران فرعی) جهت تعیین ضریب ماخذ حق بیمه باید به اداره کل درآمد حق بیمه ارسال گردد.

مشاوران بیمه کاردون