بخشنامه 14/9 جدید درآمد

دانلود بخشنامه 14/9 جدید درآمد (pdf)

 

بخشنامه 9/14 جدید درآمد

بخشنامه 14/9 مبنای مطالبه حق بیمه در در مورد پیمان­هایی که دارای گارگاه­های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی و مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

1- تعاریف:( بخشنامه 9/14 جدید درآمد)

1-1-کارگاه ثابت: کارگاه دائمی متعلق به پیمانکار که منحصرا جهت اجرای عملیات موضوع پیمان تاسیس نگردیده است.

1-2-کارگاه صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت:کارگاه ثابتی که دارای مجوز فعالیت صنعتی و خدمات تولیدی از مراجع ذیصلاح باشند.                                                                                                                              –-تذکر1- محل تحویلی از کارفرما و محل­های متعلق به پیمانکار که بطور موقت جهت اجرای پیمان دایر و پس از اتمام عملیات جمع آوری می­شود ،حکم دادکاه ثابت ندارد.                                                                                     -تذکر2- گارگاه­های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی و مهندسی ثابت می­بایست فبل از انعقاد قرارداد دارای فعالیت مرنبط و دارای پرونده کارگاهی فعال در سازمان تامین اجتماعی باشند.

2- وظایف واگذارندگان کار، پیمانکاران و سازمان: ( بخشنامه 9/14 جدید درآمد)

2-1- واگذارندگان کار: ارسال یک نسخه از قرارداد به انضمام گواهی اجرای عملیات پیمان در محل کارگاه پیمانکار.

2-1- پیمانکاران: ارسال یک نسخه از قرارداد به انضمام گواهی اجرای عملیات پیمان در محل کارگاه پیمانکار و ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد شاغل در کارگاه

2-3- سازمان: ( بخشنامه 9/14 جدید درآمد)

الف) تخصیص کد کارگاهی                                                                                                                      ب) انجام بازرسی از کارگاه و احراز انجام عملیات موضوع قرارداد در کارگاه ثابت و در صورت عدم احراز مراتب را در اسرع وقت به پیمانکار ابلاغ نمایند.(پیمانکار می­تواند پیش از انجام حسابرسی با تکمیل فرم تعهد تقاضای صدور مفاصا حساب نماید).

2-4- در صورتی که بخشی از عملیات موضوع پیمان توسط پیمانکار در محل اجرای پیمان انجام شود ،مبلغ آن باید توسط کارفرما به تفکیک اعلام وبابت آن بخش جداگانه در سازمان تامین اجتماعی تشکیل پرونده ومبادرت به ارسال لیست وپرداخت حق بیمه نماید.

3- نحوه مطالبه حق بیمه و صدور مفاصا حساب: ( بخشنامه 9/14 جدید درآمد)

3-1- اشخاص حقوقی:

در صورت دارا بودن دفاتر و اسناد قانونی مورد تایید سازمان، ارسال و پرداخت لیست حق بیمه و انجام حسابرسی از دفاتر قانونی:                                                                                                                                        3-1-1- در صورتی که پیمانکار فاقد هرگونه بدهی قطعی باشد،مفاصاحساب بدون اعمال ضریب صادر می­گردد.       3-2-2- در صورتی که پیمانکار دارای بدهی قطعی باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی در دوره قرارداد اقدام و مانده بدهی را نقسیط نماید، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع می باشد.

3-1- اشخاص حقیقی:

3-1-1- در صورتی که پیمانکار فاقد هرگونه بدهی قطعی باشد،مفاصاحساب بدون اعمال ضریب صادر می­گردد.                         3-1-2- در صورتی که پیمانکار دارای بدهی قطعی باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی در دوره قرارداد اقدام و مانده بدهی را نقسیط نماید، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع می باشد.

گروه مشاوران کاردون