دانلود بخشنامه ۱۴/۷ جدید درآمد (pdf)

 

بخشنامه ۱۴/۷ جدید درآمد :

 

بخشنامه ۱۴/۷ جدید درآمد:

 

موضوع : اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی دائمی (ثابت)

 

  • تکالیف پیمانکاران بخشنامه ۱۴/۷ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی:

 

۱-پیمانکاران
مکلف به ارائه یک نسخه از قرارداد به شعبه محل کارگاه می باشند.

 

۲-چنانچه تمام یا قسمتی از پروژه توسط پرسنل
ثابت انجام می شود، پیمانکار موظف به ارسال لیست افراد شاغل طبق ماده ۳۹ قانون
تامین اجتماعی می باشند.

 

۳-چنانچه قسمتی از پروژه در خارج از کارگاه و در
محل اجرای پیمان انجام شود، پیمانکار موظف به ارسال لیست جداگانه بابت آنان می­باشد.

 

  • تکلیف شعب

 

شعب براساس ماده ۳۹ قانون تامین­اجتماعی، موظف به بررسی صحت و سقم لیست­های ارسالی حداکثر ظرف شش ماه می­باشد.

 

مشاوران بیمه کاردون