دانلود بخشنامه 14/7 جدید درآمد (pdf)

 

بخشنامه 14/7 جدید درآمد :

 

بخشنامه 14/7 جدید درآمد:

 

موضوع : اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی دائمی (ثابت)

 

  • تکالیف پیمانکاران بخشنامه 14/7 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی:

 

1-پیمانکاران
مکلف به ارائه یک نسخه از قرارداد به شعبه محل کارگاه می باشند.

 

2-چنانچه تمام یا قسمتی از پروژه توسط پرسنل
ثابت انجام می شود، پیمانکار موظف به ارسال لیست افراد شاغل طبق ماده 39 قانون
تامین اجتماعی می باشند.

 

3-چنانچه قسمتی از پروژه در خارج از کارگاه و در
محل اجرای پیمان انجام شود، پیمانکار موظف به ارسال لیست جداگانه بابت آنان می­باشد.

 

  • تکلیف شعب

 

شعب براساس ماده 39 قانون تامین­اجتماعی، موظف به بررسی صحت و سقم لیست­های ارسالی حداکثر ظرف شش ماه می­باشد.

 

مشاوران بیمه کاردون