<

دانلود بخشنامه 14/5 جدید درآمد (pdf)

 

بخشنامه 14/5 جدید درآمد

1- نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست (PC و EPC) درپروژه های گازرسانی، انتقال نیرو، تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریت
2- نحوه احتساب جرائم حق بیمه قراردادهای پیمانک

بخشنامه 14/5 جدید درآمد نظر به اینکه در راستای سیاستهای دولت مبنی بر واگذاری بخشی از امور مربوط به گاز و برق به بخش خصوصی، شرکت ملی گاز ایران، شرکت توانیر و شرکتهای برق منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب کشور در قراردادهایی که با پیمانکاران جهت اجرای پروژه های گازرسانی و برق رسانی و احداث تصفیه خانه و تلمبه خانه منعقد مینمایند، بر خلاف روال گذشته که تجهیزات را رأساً خریداری و در اختیار پیمانکار قرار میدادند، قرارداد ساخت یا خرید تجهیزات توأم با اجرا یا حمل و نصب بصورت کلید در دست (خرید کالا و تجهیزات و اجرا) بصورت یک قرارداد واحد با پیمانکار منعقد مینمایند و در قرارداد منعقده مبلغ قرارداد به تفکیک قیمت تجهیزات و اجرا درج و صورت کارکردهای موقت و قطعی نیز بر همان مبنا و حداکثر تا 25 درصد کاهش یا افزایش نسبت به مبلغ اولیه مندرج در قرارداد پرداخت میگردد ، بنا به درخواست شرکتهای مذکور و پس از بررسی نمونه قراردادهای منعقده، توافق و مقرر گردید حق بیمه قراردادهای مذکور با توجه مصوبه مورخ 70/1/24 شورایعالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه 149 درآمد و 14 جدید درآمد و تائید مراتب در رای شماره 85 مورخ 81/2/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب زیر محاسبه و وصول گردد، لذا لازم است واحدهای اجرائی بهنگام محاسبه حق بیمه پیمانهای مزبور موضوع را رعایت و به ترتیب زیر عمل نمایند:

الف) قراردادهای بصورت کلید در دست (PC و EPC) پروژه های گازرسانی 

در کلیه قراردادهای مذکور چنانچه قیمت تجهیزات به تفکیک در قرارداد درج شده باشد در اینصورت تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار (مشروط بر اینکه حداکثر تا 25 درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد ) از محاسبه حق بیمه معاف میباشد .

1- حق بیمه قراردادهای گازرسانی شامل پروژه های خطوط انتقال(بین شهری وکمربندی شهرها) گاز رسانی شهری، گازرسانی به روستاها وصنایع و شرکتهای صنعتی به ماخذ 7 درصد ناخالص کارکرد اجرا و خدمات طبق صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذ ارنده کار محاسبه گردد.

2- در قراردادهای نصب انشعابات و علمک معادل 70 درصد کارکرد اجرا و خدمات، مکانیکی منظور و حق بیمه آن به ماخذ 7 درصد و 30 درصد مابقی کارکرد غیرمکانیکی منظور و حق بیمه بماخذ 15 درصد محاسبه گردد.

3- در قراردادهایی که منحصراً نصب کنتور و رگلاتور باشد حق بیمه نسبت به ناخالص کارکرد اجرا و نصب بماخذ 15 درصد محاسبه گردد.

4- در کلیه موارد فوق بیمه بیکاری به میزان 1/9 حق بیمه محاسبه شده میباشد.

ب) قراردادهای بصورت کلید در دست پروژه های انتقال نیرو و برق رسانی 

در کلیه قراردادهای مذکور چنانچه قیمت تجهیزات در قرارداد به تفکیک درج شده باشد در اینصورت تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار (مشروط بر اینکه حداکثر تا 25 درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد از محاسبه حق بیمه معاف میباشد و حق بیمه کارکرد اجرا و خدمات به ترتیب زیر محاسبه میگردد:

1- در مورد قراردادهای خطوط انتقال نیرو معادل 75 درصد از کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح منظور و حق بیمه آن به ماخذ 7 درصد و نسبت به 25 درصد مابقی کارکرد که غیرمکانیکی میباشد حق بیمه بماخذ 15 درصد محاسبه میگردد.

2- در مورد قراردادهای نصب و راه اندازی پستهای انتقال نیرو معادل 80 درصد از کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح منظور و حق بیمه آن به ماخذ 7 درصد و نسبت به 20 درصد مابقی کارکرد که غیر مکانیکی میباشد حق بیمه بماخذ 15 درصد محاسبه میگردد.

3- در کلیه موارد فوق بیمه بیکاری به میزان 1/9 حق بیمه محاسبه شده میباشد.

ج) قراردادهای پروژه های ساخت و راه اندازی تصفیه خانه ها و تلمبه خانه های آب و فاضلاب 

در کلیه قراردادهای مذکور چنانچه قیمت تجهیزات به تفکیک در قرارداد درج شده باشد در اینصورت تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار (مشروط بر اینکه حداکثر تا 25 درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد ) بابت ارزش تجهیزات از محاسبه حق بیمه معاف میباشد و حق بیمه بخش طراحی و مهندسی ، نصب و آموزش و آزمایش و راه اندازی تصفیه خانه وتلمبه خانه ونظارت دربهره برداری و … به ماخذ 15 درصد کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه محاسبه گردد.

د ) قراردادهای حمل و نقل ریلی 

نظر به اینکه طبق بررسیهای بعمل آمده در خصوص قراردادهای حمل و نقل ریلی، پیمانکاران مربوطه 60 الی 80 درصد از مبلغ کارکرد قرارداد منعقده با واگذارندگان کار را بابت استفاده از امکانات ریلی و نیروی کششی به راه آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخت می نمایند، لذا باید نسبت به ناخالص کارکرد قراردادهای حمل و نقل مذکور پس از کسر سهم راه آهن بابت خدمات ارائه شده (با تأیید راه آهن) حق بیمه بماخذ 7 درصد سهم پیمانکار محاسبه و وصول و مفاصاحساب نسبت به کل کارکرد قرارداد صادر گردد.

هـ) قراردادهای مشاوره مدیریت

1- قراردادهایی، بعنوان قرارداد مشاوره مدیریت شناخته می شوند که شرکت مجری قرارداد (پیمانکار) در اداره ثبت شرکتها جهت انجام خدمات مدیریت به ثبت رسید ه و عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران بوده و قرارداد آنها نیز در ارتباط با موضوعات زیر باشد:

– مدیریت پروژه:(شامل مطالعات امکان سنجی، مدیریت پروژه و مهندسی ارزش)

– مدیریت برنامه ریزی :(شامل مدیریت با برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی سازمانی و مدیریت مبتنی بر هدف)

– مدیریت تولید: (شامل برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی مواد، سیستم انبار و کنترل موجودی، طراحی و جانمایی کارخانه و مطالعه کار و زمان)

– مدیریت نیروی انسانی :(شامل تنظیم آئین نامه های استخدامی، ساختار سازمانی، برنامه ریزی نیروی انسانی، طرح ریزی آموزش و توسعه م نابع انسانی، نیازسنجی آموزشی، طبقه بندی مشاغل، سیستم حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد کارکنان و آئین نامه های انظباطی)

– مدیریت کیفیت و بهره وری: (شامل مدیریت یا کنترل کیفیت ، سیستم های تضمین با ، ISOTS16949 ،SOGEDOC ،VDA ،QS 9000 ،ISO9000 کیفیت مدیریت TL9000 ،TR9000 ،HACCP ، مدیریت کیفیت جامع، کاهش ضایعات، مدل های تعالی سازمانی یا جایزه کیفیت، نظام پیشنهادات، تولید ناب، نظام مدیریت مشارکتی (کمیته های QCC)، بهبود بهره وری، اندازه گیری بهره وری، ارزیابی عملکرد سازمان)؛ – مدیریت نگهداری و تعمیرات (شامل برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، تعمیرات بهره ور جامع، برنامه ریزی بازرسی بر مبنای ریسک)

– مدیریت مالی: (شامل خدمات حسابداری، سیستم های مالی، حسابداری بازرگانی، حسابداری صنعتی، حسابرسی، طراحی پروژه های سرمایه گذاری، مشاوره مالی و مالیاتی)

– مدیریت بازرگانی: (شامل مذاکره و عقد قرارداد، سیستم مدیریت صادرات و واردات، سیستم بازاریابی، سیستم مدیریت امور گمرکی، سیستم مدیریت حمل و نقل)

– مدیریت اطلاعات، آمار و انفورماتیک :(شامل سیستم های نرم افزاری، سیستم های سخت افزاری، مدیریت شبکه، سیستم های اطلاعات مدیریت MIS، نظام های آماری، ثبتی نمودن اقلام آماری)

– مدیریت انرژی :(شامل سیستم مدیریت انرژی در صنعت، سیستم مدیریت انرژی غیرصنعتی)

– مدیریت زیست محیطی :(تحلیل اثرات زیست محیطی تاسیسات و طرح ها EIA، استانداردهای مدیریت زیست محیطی ISO 14000، سیست مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18000)

– مدیریت شهری.

2- نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مشاوره مدیریت که شرایط بند “1” فوق را دارند به ترتیب زیر میباشد:

2-1- در مواردی که شرکت مشاور مدیریت دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد در اینصورت میباید از محاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آنها براساس ماخذ مندرج در بخشنامه 14 جدید درآمد خودداری و با وصول حق بیمه براساس گزارش بازرسی از دفاتر قانونی آنها مفاصاحساب قرارداد صادر گردد.

2-2- در مواردی که شرکت مشاور مدیریت فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر قانونی خودداری نماید، حق بیمه قرارداد طبق بند “3-2” قسمت «ب» بخش دوم از فصل دوم بخشنامه 14 جدید درآمد بمأخذ 15 درصد محاسبه و مطالبه گردد. بدیهی است چنانچه شرکت مشاور مدیریت در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد میبایستی از حق بیمه محاسبه شده به ترتیب فوق کسر و مانده مطالبه گردد.

و) نحوه محاسبه جرائم حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

با توجه به ماده “11” قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و چگونگی واریز حق بیمه در قراردادهای مشمول ماده “38” مقرر میگردد، جرائم تاخیر تادیه و عدم ارسال لیست پیمانکاران به شرح آتی محاسبه و مطالبه گردد:

1- جریمه عدم ارسال لیست 

در صورتیکه پیمانکاران در طول دوره اجرای قرارداد، حداقل جهت یک ماه لیست کارکنان شاغل در عملیات قرارداد را در مهلت مقرر وفق ماده “39” قانون تامین اجتماعی به شعب سازمان ارسال نمایند از شمول جریمه عدم ارسال لیست معاف بوده و در غیراینصورت مطابق م صوبه مورخ 73/5/9 مجلس محترم شورای اسلامی و با در نظر گرفتن میزان اصل حق بیمه ماهیانه حسب مورد جریمه به ماخذ 15 ،%10 ،%5% و 20% محاسبه و مطالبه میگردد. بدیهی است در صورتیکه لیست کارکنان با تاخیر ارسال گردد جریمه دیرکرد منحصراً نسبت به حق بیمه مندرج در لیست همان ماه محاسبه خواهد شد.

2- جریمه تأخیر پرداخت حق بیمه

2-1- در قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی و همچنین قراردادهای غیرعمرانی که حق بیمه توسط واگذارنده کار از هر صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکار و مشاور کسر و به حساب سازمان واریز میگردد یا پیمانکار لیست ارسال و حق بیمه لیستهای ارسالی را نیز پرداخت مینماید، پس از محاسبه حق بیمه وفق مقررات مربوطه در صورت وجود مانده بدهی بابت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری در محاسبه اولیه جریمه ای بابت تأخیر تأدیه محاسبه نمیگردد. پس از ابلاغ مانده بدهی به پیمانکار، چنانچه ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت ننماید مشمول جریمه تأخیر تأدیه میگردد. باین ترتیب که اگر تاریخ خاتمه قرارداد یا تحویل موقت قبل از 82/7/1 باشد جریمه تأخیر و تأدیه طبق قانون مصوب 73/5/9 نسبت به کل مانده بدهی و اگر تاریخ خاتمه قرارداد یا تحویل موقت از 82/7/1 به بعد باشد طبق ماده “11” قانون نوسازی صنایع برای هر ماه تأخیر بمیزان 2 درصد محاسبه میگردد.

2-2- در مورد قراردادهای غیرعمرانی که حق بیمه ای توسط واگذارنده کار و یا پیمانکار به ترتیب مندرج در بند “2-1” به سازمان پرداخت نشده است، در محاسبه اولیه جریمه تأخیر و تأدیه برای مدت یکسال محاسبه و مطالبه میگردد، باین ترتیب که اگر تاریخ تحویل موقت یا خاتمه قرارداد قبل از 82/7/1 باشد بر مبنای کل حق بیمه قرارداد جریمه تأخیر تأدیه به مأخذ مندرج در قانون مصوب 73/5/9 ( %7 ،%،12 ،% 17و 22%) و چنانچه از 82/7/1 به بعد باشد طبق ماده “11” قانون نوسازی صنایع به مأخذ 2 درصد در هر ماه پس از گذشت 30 روز از تاریخ تحویل موقت یا خاتمه کار و حداکثر برای 12 ماه محاسبه و از کارفرما مطالبه میگردد.

چنانچه پیمانکار ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ بدهی آن را پرداخت نکند در مورد بدهیهایی که تاریخ تحویل موقت یا خاتمه قرارداد قبل از 82/7/1 میباشد جریمه تأخیر بر مبنای کل بدهی (اصل حق بیمه و بیمه بیکاری) طبق قانون مصوب 73/5/9 و در مورد بدهیهایی که تاریخ تحویل موقت یا خاتمه قرارداد از 82/7/1 به بعد میباشد طبق ماده “11” قانون نوسازی صنایع و ماهانه بمأخذ 2 درصد تعلق میگیرد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه ای و کارشناسان ارشد درآمد ادارات کل استانها، روسا، معاونین بیمه ای و مسئولین درآمد شعب میباشند.

من ا… التوفیق

غلامرضا سلیمانی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

گروه مشاوران کاردون