بخشنامه ۱۴/۱۲جدید درآمد

دانلود بخشنامه 14/12 جدید درآمد (pdf)

 

بخشنامه 12/14جدید درآمد

نحوه مطالبه حق بیمه قراردادهای شرکت های دانش بنیان(بخشنامه 12/14جدید درآمد)

1-حق‌بیمه قراردادهای منعقده اینگونه شرکت ها و مؤسسات براساس لیست و بازرسی خواهد بود .                        در مواردی که مقاطعه‌کار دارای دفاتر و اسناد قانونی مورد تائید سازمان باشد و نسبت به ارائه آنها به سازمان اقدام نماید و برابر گواهی واگذارنده کار عملیات اجرایی موضوع پیمان توسط کارکنان دفتر مرکزی مقاطعه‌کار انجام گیرد، در این صورت حق بیمه قرارداد طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قرارداد بدون اعمال ضریب با رعایت مفاد ماده 38 قانون صادر می گردد. (بخشنامه 12/14جدید درآمد)
1‏‏‏-1- چنانچه مقاطعه‌کار طبق محتویات پرونده مطالباتی دفتر مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی باشد.
2-1- در مواردی که مقاطعه‌کار طبق پرونده مطالباتی دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی بصورت یکجا را نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده
و مانده بدهی را تقسیط نماید، صدور مفاصا حساب قرارداد، با درج توضیح مبنی بر این که” این مفاصاحساب در اجرای ماده 38 قانون صرفاٌ بابت قراداد ذکر شده صادر و شامل سایر بدهی‌های کارگاه ناشی از لیست و بازرسی نخواهد بود” بلامانع می‌باشد .

3-1- در مورد مقاطعه‌کارانی که نسبت به ارائه  لیست و پرداخت حق بیمه برخی از ماه های مندرج در دوره قرارداد اقدام ننموده یا دستمزد واقعی کارکنان شاغل خود را نداده باشند، باید در اسرع وقت از دفاتر قانونی آنان بازرسی انجام و بر مبنای آن حق بیمه وصول و سپس مفاصا حساب مربوطه صادر گردد.

4-1‏‏- در مواردی که مقاطعه‌کار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر خودداری نماید، تامین اجتماعی بر‌اساس درصد مکانیکی و غیر مکانیکی کار اعلام شده توسط واگذارنده و به‌کسر حق بیمه پرداختی توسط مقاطعه‌کار بابت کارکنان شاغل در قرارداد محاسبه و وصول و مفاصا حساب قرارداد صادر گردد.

 

بخشنامه 14/12 جدید درآمد

تبصره: قراردادهای معرفی شده منحصراً در خصوص موضوعات دانش بنیان مورد تایید و با معرفی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور می­باشد. (بخشنامه 12/14جدید درآمد)

.

3- دریافت لیست و حق بیمه و همچنین قراردادهای مزبور در صورت درخواست کارفرما بصورت متمرکز صورت در شعب 13 و 27 تهران پذیرد. (بخشنامه 12/14جدید درآمد)

گروه مشاوران کاردون