دانلود بخشنامه 14/10 جدید درآمد(pdf)

بخشنامه 14/10 جدید درآمد

بخشنامه 10/14 جدید در آمد

نحوه
محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی (
بخشنامه 10/14 جدید در آمد)

بخشنامه 14/10 جدید درآمد در خصوص حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که راساً براساس قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر (مصوب ١٣٧٩) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می نمایند ، معادل چهار درصد (4%) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری ( معادل هفت سی و ششم حق بیمه) می باشد.

تذکرات (بخشنامه 10/14 جدید در آمد)

تذکر١:
پرداخت حق بیمه توسط رانندگان خودمالک طبق بند ١ به منزله ارسال لیست بوده و می
بایست از مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه کار خودداری گردد.
تذکر٢: رانندگانی که در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین
اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می نمایند خارج از شمول
قانون  بیمه های اجتماعی رانندگان  بوده و کارفرمایان آنان مکلف میباشند  لیست  و
حق‌بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.

(بخشنامه 10/14 جدید در آمد)
٢- حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه
کاران حمل و نقل مواد نفتی که توسط رانندگان در استخدام انجام می گیرد، برابر ماده
دوم مصوبه مورخ ٢۴‏/١‏/١٣٧٠
شورایعالی تامین اجتماعی و طبق بند ١‏-٣ قسمت “ب” بخش دوم بخشنامه ١۴ درآمد محاسبه و مطالبه می گردد .

(بخشنامه 10/14 جدید در آمد)
٣- ‏جریمه تاخیر تادیه حق بیمه نسبت به مابه التفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری همانند سایر کارگاهها و با رعایت دقیق مفاد بخشنامه ٢١ جدید درآمد بایستی محاسبه و مطالبه گردد.

مشاوران بیمه کاردون