تعریف بیمه:

اصل این واژه هندی است و در اصطلاح ضمانت مخصوصی است از جان یا مال اشخاص ،که افراد ماهانه مبلغی به شرکت بیمه پرداخت می کنندو درصورت مواجهه با خطرات جانی ومالی ،شرکت بیمه مبلغ معینی به آنان پرداخت می کنند.

بیمه چیست

 

یا به عبارت دیگر اطمینانی است در مقابل مخاطره ای که محتمل الوقوع باشد. در اصطلاح حقوقی <عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کنددر ازاء پرداخت وجه از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد.

 

خدمات تامین اجتماعی

بزرگی میفرماید

در جامعه ای که مردم آن از تامین اجتماعی برخوردار باشند،دیگر نشانی از فقر ،تبعیض و فساد نیست .

تامین اجتماعی ضمن جلو گیری از خروج نخبگان ،از تجزیه طلبی و حرکت های تند جلو گیری می کند.