درباره ما

به نام خدا

باسلام

احتراما به شرح ذیل در خصوص سوابق کاری خود استحضار می رساند:

زهرا صافی –لیسانس حسابداری

پست الکترونیک:

Safi_info @yahoo.com

modir@safibime.com

تلفن تماس:۰۹۱۹۱۶۷۹۴۱۶

سوابق حرفه ای
نام شرکت /سازمان سمت مدت همکاری علت قطع همکاری
سازمان تامین اجتماعی کارشناس ارشد ۶۸-۸۹ بازنشستگی
موسسه عصر اندیشه مدرس ۸۸-۹۳ تعطیلی موسسه
شرکت رایورز مشاور بیمه از ۸۹ ادامه دارد
شرکت سپهر ارتباط مشاور بیمه از ۸۹ ادامه دارد
شرکت پویا زرکان آق دره حسابرس ۹۲ اتمام حسابرسی
شرکت زرکان حسابرس ۹۲ اتمام حسابرسی
نصیر مدرس از۹۴ بازنشستگی
شرکت سرمایه گذاری امین حسابرس از ۹۴ ادامه دارد
شرکت سی بی جی مشاور بیمه از ۹۴ شرکت سی بی جی
شرکت پیام همشهری مشاور بیمه ۹۰-۹۴ اتمام قرارداد
و همکاری مقطعی با شرکت ها در خصوص مشاوره در زمینه های پیمان ها ،حسابرسی و کلیه مسائل در ارتباط با بیمه های اجتماعی