بخشنامه ۱۴/۷ جدید درآمد

دانلود بخشنامه ۱۴/۷ جدید درآمد (pdf)

بخشنامه ۱۴/۷ جدید درآمد :

بخشنامه ۱۴/۷ جدید درآمد:

موضوع : اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی دائمی (ثابت)

  • تکالیف پیمانکاران بخشنامه ۱۴/۷ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی:

۱-پیمانکاران مکلف به ارائه یک نسخه از قرارداد به شعبه محل کارگاه می باشند.

۲-چنانچه تمام یا قسمتی از پروژه توسط پرسنل ثابت انجام می شود، پیمانکار موظف به ارسال لیست افراد شاغل طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی می باشند.

۳-چنانچه قسمتی از پروژه در خارج از کارگاه و در محل اجرای پیمان انجام شود، پیمانکار موظف به ارسال لیست جداگانه بابت آنان می­باشد.

  • تکلیف شعب

شعب براساس ماده ۳۹ قانون تامین­اجتماعی، موظف به بررسی صحت و سقم لیست­های ارسالی حداکثر ظرف شش ماه می­باشد.

مشاوران بیمه کاردون